top of page
 • Infopesa OÜ

Starditoetus 2024 - taotlemiseks avatud

Updated: Apr 19

Peale pikaleveninud pausi on nüüd, 2024. aastal taas võimalik taotleda alustava ettevõtte starditoetust. Toetuse eesmärk on soodustada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate jätkusuutlikku müügitulu kasvatamist ja töökohtade loomist üle Eesti.  Starditoetust rahastatakse Euroopa Liidu struktuurfondide vahenditest ning toetuste taotlemine toimub jooksvalt kuni rahastuseelarve 5 miljoni euro täitumiseni. Sellest summast plaanitakse rahastada ligikaudu 250 ettevõtet.


Toetust väljastab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) ning võrreldes varasemaga on toetus muudetud mitmeti lihtsamaks ja ligipääsetavamaks. Kõige suurem ja olulisem muutus ongi see, et ettevõtja ei pea enam tõendama toetuse kasutamise kulutusi, mistõttu on võimalik seda toetust kasutada paindlikumalt ja konkreetse ettevõtte vajadustele vastavalt.


Selles pikas ja põhjalikus artiklis vaatame üle kogu olulise informatsiooni Starditoetus 2024 taotlemise kohta.SISUKORD:Starditoetusega rahastatav projekt peab panustama Eesti 2035 eesmärkidesse

Kõige esmane nõue, et projektitaotluse rahastamist üldse kaalutakse, peab rahastatav projekt panustama vähemalt ühte järgmisest Eesti 2035 eesmärkidest:


1) soolise võrdõiguslikkuse indeksisse panustamine – projekti tegevuste elluviimisel võetakse arvesse soolist mõõdet. Siia alla kuulub projekt ka sel juhul, kui projekti tiimis jälgitakse soolise tasakaalu põhimõtet. 


2) hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdikusse panustamine - projekti raames arendatav lahendus on suunatud riskirühmade (eakad, puudega inimesed jne) aitamisele.


3) ligipääsetavuse näitajasse panustamine - projekti raames arendatav lahendus on mõeldud kasutamiseks laiemale avalikkusele ja sellel on tagatud ka ligipääsetavus erivajadusega inimestele (liikumispuue, kuulmispuue, vaegnägijad jne).


4) väljaspool Harjumaad loodud sisemajanduse koguprodukti panustamine - projekti tegevused toimuvad väljaspool Harjumaad.


5) ressursitootlikkusse panustamine – projekti tegevuste läbi saavutatakse suurem majanduslik tulu eurodes ühe kilogrammi materjali kohta.


Pikemalt saab lugeda nende eesmärkide kohta siin kuid kokkuvõtlikult võib öelda, et Harjumaal teostatavatelt projektidelt oodatakse lisaeesmärkidesse panustamist võrreldes ülejäänud Eestiga.


Lisaks on klausel, et starditoetusega ei tohi toetada projekte, mis kahjustavad oluliselt keskkonna- ja kliimaeesmärke DNHS. Näiteks kuulub selle alla piirang, et starditoetuse eest ei või soetada fossiilkütustel töötavaid sõidukeid ega seadmeid.


Mis on starditoetus 2024 eesmärk

Nagu juba öeldud, siis seekordse starditoetuse eesmärk on soodustada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate jätkusuutlikku müügitulu kasvatamist ja töökohtade loomist üle Eesti. Nende eesmärkide täitmiseks on seatud starditoetust saavatele ettevõtetele kaks vägagi konkreetset sihti ja nõuet:


 1. Ettevõte peab looma vähemalt ühe uue täistöökoha või täiskohale taandatavad mitu osalise koormusega töökohta ning maksma kogu 2a pikkuse projektiperioodi jooksul vähemalt Eestis kehtivat miinimumpalka. Ei ole lubatud hooajalisusest tingitud kõikumised, et näiteks kevadest sügiseni on lausa 3 täiskohaga töötajat ja siis talveperioodil pole mõnel kuul ühtegi. Vähemalt üks täistööajaga võrdsustatav töökoht või töökohad peavad olema täidetud kogu projektiperioodi kestel. Töötajad loomulikult võivad vajadusel vahetuda, aga loodud ametikoht või -kohad peavad püsima.

 2. Ettevõtte müügitulu peab kasvama teise projektiaasta jooksul (vahemikus 13.- 24. projektikuu) võrreldes esimese projektiaasta käibega Tallinna ja Tartu linnapiirkonnas 80 000€ võrra ning mujal Eestis 40 000€ võrra (summad ilma käibemaksuta). Siinjuures väike lisamärkus – hetkel on tõesti määruses kirjas, et teisel projektiaastal peab toimuma vastav KASV võrreldes esimese aastaga. Hetkel tegeletakse määruse muutmisega, et selleks müügitulu tingimuseks võiks olla käibe säilimine vastaval kasvumääral. See tähendaks, et kui esimesel projektiaastal saavutati nõutud käibekasv juba ära, siis ei peaks teisel aastal seda veel samakordselt ületama vaid piisab samaväärsest tulemusest. Ei ole hetkel teada, kui kiiresti määruse muutmine toimub ning kas kehtib ka tagasiulatavalt nii et seega tuleks kindlasti arvestada toetust juba praegu taotledes hetkel kehtivate tingimustega.

 

Nimekiri tegevusaladest, millele 2024 starditoetust taotleda ei saa

Starditoetust 2024. aastal ei ole võimalik taotleda Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” (edaspidi EMTAK-i klassifikaator) avaldatud järgmiste tegevusvaldkondade projektidele:


 1. põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A);

 2. vahendamine, hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008 jagu G), välja arvatud mootorsõidukite ja mootorrataste hooldus ja remont; NB! Vahendamine on vahendaja, maakleri ja teise kaupleja tegevus, kes viib kokku müüja ja ostja, korraldab äritehinguid teise poole nimel, ning müümine oksjonite kaudu.

 3. kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008 jagu L);

 4. tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 120);

 5. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008 jagu R 920);

 6. finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008 jagu K);

 7. juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008 jagu M 69), peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008 jagu M 70), reklaamindus (ka digireklaamindus) ja turu-uuringud (EMTAK 2008 jagu M 73);

 8. rentimine ja kasutusrent ning ajutise tööjõu rent (EMTAK 2008 jagu N 77 ja EMTAK 2008 jagu N 782);

 9. büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused (jagu N 82), muu koolitus (jagu N 855), mujal liigitamata tervishoiualad (86909, välja arvatud füsioterapeutide tegevus, psühhoanalüütikute, psühholoogide ja psühhoterapeutide tegevus, kõneteraapia, toitumisõpetus, kaalujälgimisõpetus, töötervishoiualane teraapia);

 10. kivi- ja pruunsöe kaevandamine (EMTAK 2008 jagu B 05), nafta ja maagaasi tootmine ja tootmist abistavad tegevusalad (EMTAK 2008 jagu B 06 ja B 091) ning koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine (EMTAK 2008 jagu C 19).

 

Kes saab starditoetust taotleda

Uuenenud starditoetust saab taotleda kuni 3 aasta (36 kuu) vanune ettevõte. Taotlejale kehtivad veel mitmed tingimused ja nõuded:


 • Peamine piirang on seotud ettevõte omanike ja tegevusvaldkonna kattuvusega. Nimelt ei tohi ettevõte omanik olla teise sama tegevusalaga ettevõtte või ka mittetulundusühingu omanik või juhatuse liige ega ei tohi olla olnud seda ka viimase 12 kuu jooksul taotluse esitamisest tagasiulatuvalt. Kusjuures palgatöötaja sama tegevusalaga ettevõttes võib olla olnud! Tegevusvaldkonda määratakse EMTAK klassifikaatoriga ning kattuv ei või olla ei numbriline kood ega ka tegevuse sisuline kirjeldus. Sellega välistatakse see, et tehakse lihtsalt uus sama tegevusalaga ettevõte olemasoleva tegevuse laiendamiseks. Samas kui on soov tegevusvaldkondade ampluaad laiendada ja praegustele toodetele või teenustele ka uusi lisada (kuuluvad erinevasse EMTAK klassifiktasioonigruppi), siis võib starditoetus muude tingimuste sobivusel ka võimalik olla.

 • Ettevõttel on toetuse taotlemise hetkel täistööajale taandatult töölepingu alusel töötavaid inimesi vähem kui 10.

 • Eelmise kalendriaasta müügitulu ei ületanud 40 000€ piiri.

 • Jooksva kalendriaasta müügituulu taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpuks ei ole ületanud 40 000€ piiri.

 • Toetust taotleval ettevõttel võib juriidilisest isikust osanikke olla kuni 25% osalusega.

 • Taotlejal ja esindajatel ei tohi olla kehtivat kriminaalkaristust.

 • Majandustegevus peab toimuma.

 • Maksu- ja maksevõlga ei või olla rohkem kui 100€ või see peab olema ajatatud.

 • Deklaratsioonid ja nõutud aruanded peavad kõik olema esitatud.

 • Taotleja ja selle esindajad peavad olema ka pädevad selle projekti elluviimiseks.

 • Viimase kolme aasta jooksul ei ole taotleja (või kontsern, millesse ta kuulub) saanud vähese tähtsusega abi üle 300 000€.


2024 starditoetuse suurus ja omaosaluse määr

Uuenenud starditoetus on varasema 15 000 euro pealt kasvanud 20 000 euro suuruseks, mis aga makstakse välja kahes osas. Esimene osa summas 15 000€ makstakse välja peale seda, kui esimene tingimus ehk uue töökoha loomine on täidetud. Selleks on vaja esitada vahearuanne tööle võetud inimese töölepingu ja Töötajate registri väljavõtte kandega. Seejärel kantakse see esimene osa toetussummast taotlejale üle.


Starditoetuse omaosaluseks on 20%, kuid erinevalt varasemalt ei ole vaja kuidagi tõendada selle summa olemasolu või kasutamist. See 20% ehk 5000€ mängib olulist rolli finantsprognoosides ja kulueelarvetes, mis toetust taotledes esitatakse, aga reaalselt ei pea sul olema seda summat pangakontol olemas ja sellest teostatud kulutusi ei pea eraldi kuidagi tõendama.


Starditoetus ja teised toetused

Keelatud on topeltfinantseerimise olukord. Ehk siis ei ole lubatud samade tegevuste elluviimiseks küsida toetust mitmest erinevast kohast. Samas kui oled näiteks alustanud ettevõtte Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetusega (EVAT) ning need planeeritud tegevused ja kulud on ellu viidud ning nüüd soovid ettevõtet edasi arendada ja kasvatada starditoetusega, siis sellele takistust ei ole. Oluline on, et toetuse rahastusega tehtavad tegevused on erinevad.

 

Starditoetuse kasutamine ja abikõlbulikud kulud

Kõige suuremaks muutuseks võrreldes varasema starditoetusega ongi see, et finantsprognooside ja eelarvete tegemiseks ei ole vaja esitada ühtegi hinnapakkumist ega pärast ka tõendada ühtegi kulu, millele toetust kasutati.


Varasemalt olid väga ranged piirangud selle osas, kuidas toetust üldse kasutada võis ehk niiöelda abikõlbulike kulude nimekiri oli ette antud. See välistas mitmeid ettevõtjate jaoks olulisi tegevusi ja võimalusi. Jättes teenusepakkujad sootuks ebavõrdsesse seisu. Samuti olid omad kriteeriumid nii hinnapakkumistele, nende koostajatele ja kehtivusele ning pärast tuli esitada täpsed kulu- ja maksedokumendid tehtud kulutuste tõenduseks.


Praeguse starditoetus 2024 suurim pluss ongi see, et kogu see bürokraatia on ära jäetud. Toetus kantakse peale töökoha loomist sulle üle ning sinu ülesanne on kasutada seda raha oma parima äranägemise järgi, et saavutada ettevõtte käibe-eesmärgid teise projektiaasta lõpuks. Toetusest võid erinevalt varasemast finantseerida ka hoonete ehitust ja remonti, sõidukite soetamist (küll mitte fossiilset kütust kasutavat) aga ka jooksvaid ettevõtte igapäevakulusid, turundustegevusi ja palgafondi.


NB! Paindliku rahaga tulevad aga ka üsna konkreetsed ja karmid ootused. Kui projektiperioodi lõppedes ei ole töökoht olnud järjepidevalt alles ja palganõue täidetud või käibe-eesmärk 100% täidetud, siis tuleb saadud toetus täies mahus tagastada. Ei ole paindlikkust ega läbirääkimisruumi, kui näiteks käibe-eesmärk saab täidetud vaid 70-80-90%. Nii et selles osas ei tasu toetuse kasutamise vabadust siiski üleliia kergekäeliselt võtta vaid suunata see konkreetselt ettevõtte kasvu toetavatesse tegevustesse.

 

Projektiperioodi kestus, taotlemise protsess ning nõutav aruandlus

Starditoetuse projektiperioodi kestuseks on 2 aastat ehk 24 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest ning selle kestel tuleb esitada üks vahearuanne ning üks lõpparuanne.


Põhjalikumalt on kogu protsess lahti kirjutatud allpool, kuid kokkuvõtvalt näeb starditoetus 2024 taotlemise samm-sammuline protsess välja selline:

 1. Valmista ette kõik vajalikud dokumendid: koosta põhjalik äriplaan ja finantsprognoosid, vajalikud CV-d ning ettevõtte aruanded.

 2. Saada dokumendid Maakondlikku Arenduskeskusesse eelhindamisse, võib võtta kuni 30 päeva.

 3. Positiivse eelhinnangu puhul esita toetuse taotlus EIS-ile (aega max 60 päeva eelhinnangu kuupäevast)

 4. Toetuse otsus tuleb 20 tööpäeva jooksul

 5. Positiivse otsuse puhul loo esimesel võimalusel uus töökoht (aega max 4 kuud)

 6. Peale töökoha loomist esita vahearuanne EIS-ile ning kui kõik sellega korras, kantakse üle 15 000€

 7. Kasuta saadud toetust vastavalt ettevõtte vajadustele ja kasvata ettevõtte käivet järgmise 24 kuu jooksul alates otsuse kuupäevast.

 8. Esita lõpparuanne hiljemalt 30 päeva peale 24 kuu pikkust projektiperioodi ning kantakse üle teine osa toetusest 5000€.Starditoetus 2024 taotlemise ajakava

Eelhinnang Maakondlikust Arenduskeskusest

Kõige esimene samm starditoetuse 2024. aastal taotlemisel peale äriplaani ja muude dokumentide valmis kirjutamist on külastada kohalikku Maakondlikku Arenduskeskust ning saada neilt ametlik digiallkirjastatud eelnõustamise hinnang. Nemad on eelfiltriks kogu toetuse taotlejate hulgale ning ilma selle dokumendita toetuse taotlust esitada ei saa.


Eelhinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva alates Maakondlikule Arenduskeskusele dokumentide esitamisest ning nende vormistatud eelhinnang kehtib 60 päeva – selle aja jooksul tuleb Starditoetuse taotlus ära esitada. Seda aega on võrreldes varasemaga lühendatud, sest ettevõtluses on asjaolud pidevas ja kiires muutumises. Ei ole aega venitada.


Taotluse nõutud dokumendid

Starditoetuse taotlusele lisatavad dokumendid on järgmised:


 • Maakondliku Arenduskeskuse eelhinnang

 • Äriplaan selleks ettenähtud vormil

 • Finantsprognoosid kolmeks aastaks selleks ettenähtud tabelil

 • Bilanss ja kasumiaruanne eelmise perioodi ja ka jooksva majandusaasta kohta. Kui tegevust pole toimunud, siis tuleb esitadagi nullidega aruanded.

 • Volikiri – kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel

 • Osanike ja juhatuse liikmete CV-d. Jah! Nii osanike kui ka juhatuse liikmete!


Taotlus esitatakse etoetus.rtk.ee ning selle kohta on olemas näidisjuhend leitav siin.


Taotluse hindamine

Taotluse hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud koondhindes on järgmised:

 • 35% projekti kooskõla valdkondlike arengukavadega, mõju rakenduskava erieesmärgi ja meetme eesmärkide saavutamisele

 • 20% projekti põhjendatus

 • 15% projekti kuluefektiivsus

 • 20% toetuse taotleja suutlikus projekt ellu viia, mis omakorda jaguneb: - taotleja võimekus projekt ellu viia ja 50% sellest moodustab  - taotleja meeskonna pädevus

 • 10% projekti kooskõla „Eesti 2035“ aluspõhimõtete ja sihtidega


Valikumetoodika on täielikult lahti kirjutatud EAS-i lehel leitavas valikumetoodika juhendmaterjalis.


Toetustaotluse otsus

EIS menetleb taotlust kuni 20 tööpäeva, mille käigus tehakse vastavuskontroll ja väljastatakse otsus. Toetuse taotluse rahuldamise otsuses tuuakse välja ka nõutud tuleviku numbrilised näitajad ja eesmärgid sellele konkreetsele ettevõttele. Kuna toetuse eesmärk on käibe KASV võrreldes praegusega, siis sõltubki käibeeesmärk iga ettevõtte senisest (toetuse taotlemise eelsest) käibest.


Kuna tegemist on Euroopa Liidu toetusega, siis tuleb koheselt peale taotluse rahuldamise otsust kuni abikõlbliku perioodi lõpuni lisada nii kodulehele, plakatile, kleebistele, sotsiaalmeedias jm ka vastav logo: Kaasrahastanud Euroopa Liit. Logo ja plakati generaatori leiab siit (link).


Vahearuanne

Peale toetuse positiivset otsust on sul aega maksimaalselt 3 kuud, et luua see uus töökoht ning peale seda esitada vahearuanne. Vahearuanne tuleb esitada enne 4 kuu möödumist toetuse otsusest ning koos selleta esitatakse ka kahepoolselt allkirjastatud töötaja tööleping ning töötajate registri kande tõendus.


Reaalsuses võid vahearuande esitada kasvõi kohe samal päeval peale toetuse rahuldamise otsust, kui töökoht loodud. Ei pea ootama, sest toetuse summa 15 000€ kantakse üle alles peale selle vahearuande esitamist. 


Kui tingimused jäävad õigeaegselt täitmata, siis toetuse eraldamise otsus tunnistatakse kehtetuks ning väljamakset ei toimu.


Seejärel saad rakendada toetuse raha oma ettevõtte hüvanguks tööle ning kasvatada pea kaks aastat usinasti oma ettevõtet ja selle käivet. Rohkem vahearuandeid esitama ei pea, aga EIS siiski seirab pisteliselt andmebaaside alusel toetuse saajaid, kontrollib kas töökoha olemasolu nõue on jätkuvalt täidetud  ja rikkumise puhul 100% toetuse tagasinõude esitada.


Lõpparuanne

Lõpparuanne esitatakse 30 päeva peale abikõlbliku perioodi lõppu. Selleks tuleb esitada: 


1. Väljavõte töökohal töötavale isikule makstud töötasust kogu perioodi kohta. Selleks sobib nii pangakonto väljavõte, maksekorraldused või ka TSD väljavõte e-Maksuametist.


2. Tõendus käibekasvu eesmärkide täitmisest ehk teise projektiaasta müügitulu suurus. Selleks on sobivaimad kasumiaruanded. 


Peale lõpparuande esitamist tehakse väljamakse toetuse teisele osale ehk 5000 eurole.


Starditoetuse tagasinõudmine

Kui peale lõpparuande esitamist selgub, et ettevõttele rahastusotsusega seatud eesmärke pole saavutatud või muid toetuse tingimusi on rikutud, siis starditoetuse teise osa väljamakset ei toimu ning nõutakse tagasi ka esimene osa toetusest täies mahus.


Toetuse tagasimaksmiseks on võimalik kohaldada maksegraafikut, millele kehtivad intressimäärad ja viivised on järgmised:

 • Toetuse tagasimaksmine: ÜSS2021_2027 § 29.  Toetuse tagasimaksmine ja intress Intress rakendub siis kui tehakse ajatamise graafik (kuue kuu euribor+3% aastas). Kuue kuu Euribor võetakse ajatamise otsuse tegemisele eelneva pangapäeva seisuga. Intressiarvestuse baasiks on 360-päevane periood. Negatiivse Euribori korral ei kohaldata summeeritud protsendimäärasid alla ühe.

 • ÜSS2021_2027 § 30. Viivis Viivis arvestatakse siis kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta (0,06%  iga tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest). Ehk enne tagasimaksmise tähtaega ei tule lisaks midagi.


Peale projektiperioodi lõppu

Peale lõpparuande esitamist enam töökoha säilitamist ei kontrollita ja ettevõtte aktiivne monitoorimine lõpetatakse ning sellega kaob ka tagasinõude oht ära. Riik enda jaoks statistika mõttes mingisugust infot andmebaasidest siiski kogub, et määratleda selle projektirahastuse suuremate eesmärkide tulemusi – kui palju ettevõtteid on aktiivselt tegusad ka kaks aastat peale projektirahastuse lõppu (siht on vähemalt 65%).

 

Meiepoolsed soovitused äriplaani ja finantsprognooside kirjutamiseks

Ole põhjalik! Äriplaani tegemiseks on kenasti olemas vorm, kus olemas ka abistavad suunavad küsimused. Hoolitse selle eest, et kõik need küsimused saaksid Sinu poolt ka selge vastuse.


Kujuta ette, et kirjeldad oma äriideed kellelegi, kes ei tea sellest sinu idee teemast ja valdkonnast mitte midagi! Nii et seleta asi täiesti pulkadeks lahti ja müü oma idee neile maha! Sinu äriplaani lugemise järgselt peaks hindajal olema selge arusaam kogu sinu äriprojektist ja ta peab olema veendunud ka selle teostatavuses, äratasuvuses ning kestmajäämises. 


Sama põhjalikkusega täida ka kolme aasta finantsprognooside tabelit. See vajab tulude ja kulude laiapõhjalist läbimõtlemist ja prognoosimist nii, et ka tabeli koondtulemused tunduksid reaalsed. Ole pigem konservatiivne ja mitte liigselt optimistlik nii tulusid kui ka kulusid ritta seades. 


Olen üllatavalt sageli kohanud arvamust, et see pika äriplaani ja põhjaliku tabeli koostamine on justkui tüütu bürokraatia ja ettevõtja aja raiskamine. Et ettevõtja peaks tegelema ikka reaalse tööga mitte nädal või mitu paberimäärimisele kulutama. Tegelikult aga olen näinud pea iga kord, kuidas kogu selle kirjutamise protsessi jooksul saab inimese äriidee nii palju konkreetsemaks ja selgemaks. Kuidas ollakse sunnitud läbi mõtlema nii palju erinevaid asjaolusid ja vaatenurki, mis enne üldse olulised ei tundunudki. 


Olen ka näinud, kuidas äriidee kirjutamisprotsessis mõnikord hoopis suundagi muudab, sest läbi sellise põhjaliku analüüsi jõutakse arusaamale, et algne idee ehk oligi liiga lennukas või vastupidi, liialt kitsas. 


Nii et võta see aeg ning tööta oma äriidee põhjalikult läbi. Tegelikult hoiab see tulevikus hoopis sinu aega kokku, kui eeltöö on korralikult tehtud ning kindel ja konkreetne tegevusplaan tänu äriplaanile paigas. 


Kas vajad starditoetuse taotlemisega abi? Meil siin Infopesas on olemas praktiline kogemus erinevate ettevõtlustoetuste taotlemisel. Sealhulgas ka Starditoetuse eelmise perioodi taotlusvooru lõpus (2022. aastal) positiivse otsuse saanud taotluse kirjutamine. Nii et kui vajad abi, nõu ja juhendamist või lihtsalt tahaksid, et keegi kõrvalise pilguga sinu juba valmis kirjutatud äriplaani ja finantsprognoosid üle vaataks, siis võta meiega julgelt ühendust!


Käesolev artikkel põhineb nii EAS-i starditoetuse veebilehel, starditoetuse infoseminaril jagatud infol ning meie isiklikul kogemusel starditoetuse taotluse koostamisega.

995 views0 comments

Comments


bottom of page